Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK

pre predaj tovaru prostredníctvom internetovej stránky eshop.allmedical.sk
(ďalej len „Podmienky“)

Prevádzkovateľom internetového obchodu eshop.allmedical.sk je spoločnosť:

ALLMEDICAL s.r.o.
Popradská 7
040 11 Košice
IČO: 36687162
IČ DPH: SK2022265036
Zapísané: OR Okresného súdu Košice I.
Oddiel: Sro
Vložka číslo: 18824/V

Úvodné ustanovenia

Podmienky upravujú práva a povinnosti medzi spoločnosťou ALLMEDICAL s.r.o., Popradská 7, 040 11 Košice, IČO: 36687162, IČ DPH: SK2022265036, Zapísané: OR Okresného súdu Košice I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 18824/V1.1 (ďalej len „Predávajúci“) a fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá prostredníctvom internetovej stránky eshop.allmedical.sk (ďalej len „Stránka“) kupuje ponúkaný tovar (ďalej len „Kupujúci“). „Tovar“ znamená vec ponúkanú Prevádzkovateľom k predaju Kupujúcemu prostredníctvom eshop.allmedical.sk a ak je k Tovaru ponúkaná, tak aj licencia k užívaniu tejto veci.

 1. Prevádzkovateľ zodpovedá Kupujúcemu, že Tovar je pri prevzatí bez vád. To neplatí ak je predmetom Kúpnej zmluvy tovar s vadami, ktoré je Prevádzkovateľ, ak sú mu známe, alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti mu mali byť známe, povinný oznámiť Kupujúcemu.
 2. Ak obsahuje Tovar vady, má Kupujúci právo požadovať dodanie nového Tovaru bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, alebo pokiaľ bol predmetom Kúpnej zmluvy Tovar s vadami, ktoré Prevádzkovateľ, ak mu boli vady známe, alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti mali byť známe, oznámil Kupujúcemu. Pokiaľ sa vada týka iba súčasti Tovaru, môže Kupujúci požadovať len výmenu danej súčasti tovaru; ak to nie je možné, má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy.
 3. Právo na dodanie nového Tovaru, alebo výmenu súčasti tovaru má Kupujúci aj v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže daný Tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takomto prípade má Kupujúci právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť.
 4. Ak Kupujúci od Kúpnej zmluvy neodstúpi alebo si neuplatní právo na dodanie nového Tovaru bez vád, ani na výmenu jeho súčasti alebo na opravu Tovaru, môže požadovať primeranú zľavu z ceny Tovaru. Kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny Tovaru aj v prípade, že mu Prevádzkovateľ nemôže dodať nový Tovar bez vád, vymeniť jeho súčasť alebo Tovar opraviť, ako aj v prípade, že Prevádzkovateľ nezjedná nápravu v primeranej dobe, alebo ak by zjednanie nápravy spôsobilo Kupujúcemu značné obtiaže.
 5. Právo z vadného plnenia Kupujúcemu neprináleží, pokiaľ Kupujúci pred prevzatím Tovaru vedel, že Tovar má vadu, alebo pokiaľ Kupujúci vadu sám spôsobil.
 6. Zodpovednosť Prevádzkovateľa za vady Tovaru sa nevzťahuje na opotrebenie Tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, pri Tovare predávanom za nižšiu kúpnu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia kúpna cena dohodnutá, pri použitom Tovare na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú Tovar mal pri prevzatí Kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy Tovaru.
 7. Ak je na Tovar poskytovaná záruka, Kupujúci má právo uplatniť zodpovednosť z vadného plnenia v záručnej dobe.
 8. Na žiadosť Kupujúceho je Prevádzkovateľ povinný poskytnúť Kupujúcemu záručný list. Ak to povaha Tovaru umožňuje, postačuje namiesto záručného listu vydať Kupujúcemu doklad o zakúpení Tovaru, ktorý slúži zároveň ako záručný list.
 9. V prípade, že Kupujúci využije svoje právo na odstránenie vád Tovaru jeho opravou, pri Tovare, pri ktorom je pre účely záručných opráv určený podnikateľ odlišný od Prevádzkovateľa, ktorého sídlo alebo miesto podnikania je v rovnakom mieste ako v prípade Prevádzkovateľa alebo v mieste pre Kupujúceho bližšom, uplatní Kupujúci právo na záručnú opravu u tohoto podnikateľa.
 10. Reklamácia Tovaru, vrátane odstránenia vád daného Tovaru, musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Prevádzkovateľ so Kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci rovnaké práva, akoby sa jednalo o podstatné porušenie Zmluvy.
 11. Lehota na vybavenie reklamácie neplynie v prípade, že Prevádzkovateľ neobdržal od Kupujúceho všetky podklady potrebné pre vybavenie danej reklamácie, a to do doby, než budú dané podklady dodané.
 12. Prevádzkovateľ, alebo ním určený subjekt po riadnom vybavení danej reklamácie vyzve Kupujúceho k prevzatiu opraveného Tovaru.
 13. Nárok na uplatnenie práv z vád Tovaru zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia Tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornom zaobchádzaní s ním, t.j. najmä pri používaní Tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedeným v dokumentácii k Tovaru.

 

Košice, dňa 8.12.2021

Výrobca:
Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare